Disclaimer

Hoewel we veel zorg hebben besteed aan de inhoud en opmaak van deze website, kunnen we geen garantie geven dat deze informatie volledig, juist en actueel is. Wijzigingen en aanvullingen aan de website kunnen per direct en zonder kennisgeving worden doorgevoerd. Aan de publicaties op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Makelaar Lokaal Online aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik door de op de website gepubliceerde informatie.

Geen enkel gegeven of bestand, dat op deze website wordt gepubliceerd, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online.

Privacy Statement

Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. Wij doen ons uiterste best om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Makelaar Lokaal Online, Aankoopmakelaar Lokaal Online en Taxateur Lokaal Online houdt zich aan de eisen die hiervoor worden gesteld.
Makelaarlokaalonline.nl en/of aankoopmakelaarlokaalonline.nl  is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Makelaarlokaalonline.nl en/of aankoopmakelaarlokaalonline.nl zal alleen met partijen omgaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens.